top of page

Eva Lilja |  Poesiens rytmik

 

 

Erfarenheten av rytm är en av våra mest grundläggande. Den återkommer i alla tänkbara skalor – från hjärtats slag och kroppens rörelser till dagarnas och årstidernas gång. Rytmen är därför också ett av de kraftfullaste red­skapen vi förfogar över för att förstå och strukturera värl­den. Medvetet och omedvetet ordnar vi vår omvärld i rytmiska gestalter. Rytmen är också ett av poesiens främ­sta verkningsmedel och kännetecken, och den kunskaps­gren som framför andra ägnat sig åt poesiens rytmik är metriken. Traditionellt har den mätt och räknat stavelser, accenter och ljudupprepningar – en syssla som förlorat sin relevans efter den fria versens genombrott i den euro­peiska dikten. I Poesiens rytmik söker Eva Lilja formulera en samtida metrik genom att sammanföra den med nya kunskapsfält, som semiotik, fonologi och neurologi. Med varsam hand prövar hon vad den moderna kognitions­forskningens rön om hur den mänskliga uppmärksam­heten fungerar kan kasta för ljus över den traditionella metrikens kunskaper om dikters form och verkningsme­del, allt grundat i den ursprungliga erfarenhet av rytm som allting springer ur – kroppen i rörelse.

 

 

Utgiven 2014

Danskt band, 192 sidor

ISBN 978-91-87605-09-3

 

Pris 179 kr

bottom of page